Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot de webpagina tijpoorten opvaart en afvaart en het gebruik van deze webpagina, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Indien u deze webpagina raadpleegt, wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en deze voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

De voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de webpagina tijpoorten opvaart en afvaart, kunnen op ieder moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Gebruik van de webpagina

Met deze webpagina kunnen, bij benadering, de tijpoorten voor opvaart en afvaart van de Schelde worden berekend.

Bij de berekeningen uitgevoerd op deze webpagina wordt steeds uitgegaan van:

  1. specifieke vaarsnelheden,
  2. een vaarweg op streefdiepte,
  3. de astronomische getijden.

Het resultaat van de berekening mag niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwd.

Om een specifiek of een persoonlijk advies te verkrijgen, dient u de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit te raadplegen.

De door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit uitgewerkte tijpoorten kunnen afwijken van de tijpoorten berekend op deze webpagina, als gevolg van het uitvoeren van de berekeningen met geactualiseerde gegevens.

Bij afwijking tussen de berekening op de webpagina en deze van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit heeft steeds deze laatste voorrang.

Uit de berekening uitgevoerd op deze webpagina kan geen enkel recht worden ontleend.

Het is de gebruiker onder geen beding toegestaan om de gegevens van deze webpagina gedeeltelijk of geheel, op zich of in herkenbare vorm, te reproduceren of te publiceren.

De inhoud van deze webpagina, hyperlinks inbegrepen, kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden, onnauwkeurigheden of andere tekortkomingen vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de webpagina.

Intellectuele eigendomsrechten

De toegang tot de opvaart- en afvaartdata en de uitgevoerde berekening geschiedt onder voorbehoud van het auteursrecht het Vlaamse Gewest en van het Koninkrijk der Nederlanden-Rijkswaterstaat (RWS).

De data op basis waarvan de berekening wordt uitgevoerd, bestaan uit gegevens die zijn verzameld ter ondersteuning van de organisatie en activiteiten van het Vlaamse Gewest en van het Koninkrijk der Nederlanden-RWS.

Aansprakelijkheid

Hoewel de inhoud van de webpagina met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de berekeningen uitgevoerd op deze webpagina en de op deze webpagina beschikbare data, wordt uitgesloten.

Er wordt geen enkele garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de webpagina.

Iedere aansprakelijkheid voor het tijdelijk dan wel permanent geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de webpagina, wordt afgewezen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere webpagina’s of bronnen die geen deel uitmaken van de webpagina tijpoorten opvaart en afvaart Schelde zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze webpagina. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van die andere webpagina’s of bronnen en het gebruik en/of de interpretatie daarvan.

Elke aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze webpagina, of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, of van de op of via deze webpagina ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of van uw apparatuur, programmatuur of andere, wordt afgewezen.

De aansprakelijkheidsbeperking heeft de verste draagwijdte die op de datum van het gebruik van deze webpagina door het algemeen verbintenissenrecht wordt toegelaten.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid te beperken in strijd van de toepasselijke regelgeving.

Registratie

De beheerder registreert het gebruik van de webpagina voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden door de beheerder uitsluitend voor aan de webpagina gerelateerde aangelegenheden gebruikt en zullen noch voor commerciële noch voor andere doeleinden worden doorgegeven aan derden.

Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en latere wijzigingen. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt de juistheid ervan verifiëren en u hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren ; hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de webpagina.

De persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om het doel van de vergaring of verdere verwerking te bereiken; er worden veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens.

Cookies

De webpagina maakt gebruik van zogenaamde "cookies", kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer.

Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de webpagina en laat toe de toegang tot de webpagina en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Geschillen

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze webpagina of de informatie erop, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht en onder de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken.

Read more...
Read more...