Verdrag inzake het Gemeenschappelijk Nautisch beheer (Middelburg, 21 december 2005)

Het GNB-verdrag vormt de bekroning van een nautische samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen die in 1839 is gestart. Het is niet alleen een eindpunt, maar evenzeer het startpunt van verdere versterking van de samenwerking. Met de uitdaging om het veiligheids- en vlotheidsniveau verder te verbeteren, ondanks de schaalvergroting van de scheepvaart.

In het verdrag zijn formele afspraken gemaakt over:

 • de doelstellingen van het GNB
 • het toepassingsgebied
 • de taken en opdrachten van de Permanente Commissie
 • de taken en opdrachten van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
 • de nautische ketenbenadering
 • de wijzigingen aan het Scheldereglement 

Uitvoering GNB-verdrag

Ook voordat het GNB-verdrag er was, kenden Vlaanderen en Nederland al een nautische samenwerking. In de loop van 2002 heeft de Permanente Commissie (PC) op de nautische samenwerking geanticipeerd zodat het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) op 1 januari 2003 rimpelloos kon starten. De door het verdrag opgerichte Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) oefent het dagelijks nautisch beheer uit onder toezicht van de Permanente Commissie. De bevoegde autoriteiten zijn: 
 

 • de Rijkshavenmeester Westerschelde of de gemandateerde medewerkers (hoofdverkeersleiders) van het Waterdistrict Westerschelde
 • de administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust of de daartoe aangestelde nautische dienstchefs van de afdeling Scheepvaartbegeleiding.

Deze autoriteiten handelen samen als Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit volgens de principes van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. 

Bij de uitvoering van het verdrag genieten de volgende elementen prioritaire aandacht:

 • het uitwerken van een nautische ketenbenadering
 • het opstellen van een preventief en curatief veiligheidsplan voor het Scheldegebied
 • het vaststellen van het precieze toepassingsgebied van het verdrag
 • de officiële inrichting van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en het Gemeenschappelijk Nautisch Secretariaat


Read more...